Skjerper inn skatten på rabatter og naturalytelser

Skjerper inn skatten på rabatter og naturalytelser
Skattedirektoratet publiserte 6. mai en veileder med informasjon om det nye regelverket for skattlegging av naturalytelser.

Naturalytelser er lønn i annet enn penger som medarbeider får i sitt arbeidsforhold og som gir vedkommende en privatøkonomisk fordel. Dette kan for eksempel være private reiser, rabatter, gaver, medlemskap på treningssenter osv. Årsaken til  endringene er at tidligere regler for rapporteirng og skattelegging var noe uklare og ikke i tråd med samfunnsutviklingen. Dette mener skatteetaten at bidro til mindre rettferdig beskatning av disse naturalytelser. Mange har kunnet motta store fordeler i form av rabatter osv. som har vært skattepliktige, uten at de har blitt skattlagt. Dette er bakgrunnen for at dette regelverket for ble endret fra 1. januar 2019. Den største endringen er nok at arbeidsgiver nå pålegges rapporteringsplikt for ytelser fra tredjeparter. 

Endringene knytter seg til fire forhold:

  • Klargjøring av skatteplikten og rapporteringsansvaret for ytelser som den ansatte mottar i arbeidsforholdet gjennom tredjeparter. Med tredjepartsytelser menes ytelser den ansatte mottar gjennom andre enn arbeidsgiver. Skatteplikt forutsetter at det er tilstrekkelig tilknytning mellom ytelsen og arbeidsforholdet.
  • Klargjøring av reglene for verdsettelse av naturalytelser. Utgangspunktet er at alle naturalytelser skal verdsettes til omsetningsverdien i sluttbrukermarkedet.
  • Klargjøring av reglene for skattefrie personalrabatter. Med personalrabatter menes ytelser fra arbeidsgiver eller arbeidsgivers kunder eller leverandører, når det som ytes gjelder varer eller tjenester som omsettes i arbeidsgivers virksomhet.
  • Opprydning i enkelte særbestemmelser, blant annet modernisering av reglene om gaver, forenklinger og lempninger i reglene om overtidsmat og fri avis og opphevelse av reglene om skattefrihet for bedriftsbarnehage, matkuponger og forbedringsforslag.

Ønsker du å lese hele artikkelen, så kan du klikke deg inn på sidene til skatteetaten her.

Kilder: Info Tjenester, Skatteetaten & Regnskap Norge